Dagordning för Carrickläktarens digitala årsmöte 28/3 kl. 14

Har du inte anmält dig till mötet är det dags att göra det – mer information finns i årsmöteskallelsen. Väl mött, GIF-vänner!


DAGORDNINGEN:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Röstlängd
 3. Årsmötets utlysande
 4. Dagordningens godkännande 
 5. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare  
 6. Verksamhetsberättelse 2020
 7. Ekonomi  
 8. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
 9. Motioner (medlemmar) 
 10. Propositioner (styrelsen)
 11. Medlemsavgifter
 12. Val av styrelse 2021​
  – val av ordförande
  – val av sekreterare
  – val av kassör
  – val av ledamöter
  – val av suppleanter
 13. Val av valberedning 2021
 14. Verksamhetsplan 2021
 15. Årsmötet avslutas